Algemene voorwaarden van De Vetten & Govers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder de naam ABGOV BV onder het nummer 70059195 gevestigd te ‘s-Gravehage.

1. toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of tot het geven van adviezen met betrekking tot roerende zaken en rechten op onroerende zaken, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat laatste geval blijven de voorwaarden, waarvan niet bij aparte overeenkomst is afgeweken, van kracht. Door het verlenen van de opdracht aan ons, c.q. door het zonder protest behouden van onze orderbevestiging, wordt onze opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, waarvan de toepasselijkheid wordt geacht door ons steeds uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen.

2. aanbiedingen

Alle aanbiedingen onzerzijds, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden ons slechts na ontvangst door ons van onze door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Aan eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van onze opdrachtbevestiging afwijken, zijn wij slechts gebonden, indien deze afspraken of bevestigingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. intellectuele en industriële eigendom

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele en industriële eigendom op de offerte en op door ons vervaardigde taxatierapporten, concepten, schriftelijke toelichtingen en andere stukken blijft aan ons. Deze stukken mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, vervreemd of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht. De opdrachtgever zal genoemde stukken niet gebruiken voor enig ander doel dan het uitdrukkelijk in de stukken vermelde doel.

4. het taxatierapport

Een taxatie wordt vastgelegd in een schriftelijk, door ons in origineel ondertekend, taxatierapport. Indien er van een taxatierapport meerdere originelen zijn, zal dit in ieder van de exemplaren worden aangegeven. Met ‘concept’ gewaarmerkte rapporten, niet in origineel getekende rapporten, schriftelijke of mondelinge toelichtingen of andere schriftelijke of mondelinge uitspraken binden ons niet. Het taxatierapport wordt uitgebracht aan opdrachtgever. Alleen jegens opdrachtgever zijn wij, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden, verantwoordelijk voor de inhoud van het taxatierapport. Aan omissies, schrijffouten en telfouten in het taxatierapport, zulks ter beoordeling van de tekenende taxateur, kunnen geen rechten worden ontleend.

Een in de toelichting van een taxatierapport opgenomen rekenkundige specificatie dient te worden beschouwd als slechts één van de indicaties voor de getaxeerde waarde en kan afwijken van deze waarde. Indien meerdere scenario’s zijn doorgerekend, behoeven niet alle in het taxatierapport te zijn vermeld. De getaxeerde waarde is tot stand gekomen door toepassing van verschillende waarderingsbenaderingen. Aan een rekenkundige specificatie kan nimmer enig recht worden ontleend. De door ons bureau opgemaakte taxaties hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij in het taxatierapport anders is vermeld. Te allen tijde geldt dat indien sprake is van ingrijpende economische, ruimtelijke of andersoortige wijziging van omstandigheden ter zake van het gewaardeerde, zulks ter beoordeling van de tekenende taxateur, de geldigheidsduur hierdoor is bekort tot vóór het moment dat bedoelde omstandigheden zich voordoen.

5. wijziging opdracht

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit, dat door welke omstandigheid dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Hierbij is niet van belang, of aan de wijziging in de opdracht al dan niet een schriftelijke opdracht ten grondslag ligt.

6. tussentijdse intrekking opdracht

Opdrachtgever is gerechtigd een met ons gesloten overeenkomst tussentijds te beëindigen. Ingeval van een dergelijke beëindiging is opdrachtgever aan ons honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden, berekend volgens de bij ons gebruikelijke uurtarieven, alsmede de door ons gemaakte onkosten ter zake van de uitvoering van de opdracht, verschuldigd. Bij wijze van vergoeding voor winstderving is opdrachtgever daarnaast bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst een opslag van 20 % over het ingevolge deze paragraaf berekende honorarium aan ons verschuldigd.

7. prijzen

Onze prijzen, honoraria en verschotten zijn steeds exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien werkzaamheden op basis van een vergoeding per uur, dag of andere tijdsperiode worden overeengekomen, zijn in de overeengekomen vergoeding geen reis- en verblijfkosten en andere door ons voor de uitvoering van de opdracht gemaakte externe onkosten begrepen. Deze kosten komen als extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

8. medewerking door opdrachtgever

De opdrachtgever zal ons steeds alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke of door ons gewenste gegevens en inlichtingen verschaffen. Indien wij, als gevolg van ons ten tijde van het uitbrengen van de offerte onbekende omstandigheden of onjuiste dan wel onvolledige door of ten behoeve van opdrachtgever verstrekte gegevens, meer werk moeten verrichten dan is overeengekomen of onze werkzaamheden moeten verrichten onder omstandigheden, bezwaarlijker dan ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten tegen de bij ons gebruikelijke honoraria aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De naam van de opdrachtgever kan door ons op een referentielijst worden opgenomen.

9. uitvoering door derden

Wij zijn gerechtigd, na hieromtrent voordien de opdrachtgever te hebben ingelicht, aan ons opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door niet bij ons in dienst zijnde derden te laten uitvoeren.

10. aflevering en uitvoering van de werkzaamheden

Alle door ons genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.

De termijn, waarbinnen door ons een opdracht dient te worden uitgevoerd, vangt, na toezending aan opdrachtgever van onze schriftelijke bevestiging eerst aan, nadat wij van de opdrachtgever de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging hebben ontvangen en nadat wij van de opdrachtgever en/of van derden alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen en de plaats, waar de opdracht dient te worden uitgevoerd zodanig toegankelijk is, dat naar ons oordeel met de uitvoering van de opdracht een aanvang kan worden gemaakt en opdrachtgever ook overigens tot dat moment aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Indien betaling in termijnen is bedongen, kan de termijn van uitvoering door ons worden verlengd met de tijd, dat de opdrachtgever enig aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

Stagnatie ten gevolge van het niet of niet tijdig aanleveren van gegevens door overheden (bijvoorbeeld bestemmingsplan, kadastrale gegevens) is voor rekening en risico van opdrachtgever. Stagnatie ten gevolge van weersomstandigheden is eveneens voor rekening en risico van opdrachtgever.

11. geheimhouding

Zowel opdrachtgever als wij zullen alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen nemen, opdat de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard en de resultaten van de werkzaamheden geheim blijven.

12. aansprakelijkheid en vrijwaring

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij niet aansprakelijk voor enige middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamheden of diensten en door ons verstrekte adviezen. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Tot vergoeding van stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

Indien wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden en diensten en bij het verstrekken van adviezen samenwerken met andere, niet in onze dienst zijnde en niet door ons ingeschakelde derden, zijn wij voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk, indien en voor zover wij deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.

Indien wij bij de uitvoering van de opdracht een of meerdere niet in onze dienst zijnde derden inschakelen, zijn wij voor de door deze derden verrichte werkzaamheden slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag, dat wij ter zake op deze derden verhaald hebben. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

Opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en interest, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever tegen ons worden ingediend. Opdrachtgever zal ons tevens ter zake vrijwaren.

Gelijke uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en gelijke verplichting van opdrachtgever tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de bewerking of uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, ten behoeve van de opdracht diensten verlenen, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering zijn betrokken.

13. verzendrisico

Verzending van tekeningen, rapporten en andere stukken vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien wij voor verzending zorg dragen.

14. onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

Ingeval van overmacht wordt de overeenkomst met ons te onzer keuze opgeschort, dan wel ontbonden, dan wel zodanig gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft, met betaling aan ons voor dat gedeelte van de overeenkomst, dat door ons is of zal worden uitgevoerd, en met vergoeding van alle door ons gemaakte kosten en geleden schade, terwijl wij niet tot vergoeding van kosten en schade van de opdrachtgever gehouden zijn.

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze goederen of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, overstroming en ziekte van ons personeel.

15. betaling en zekerheidstelling

Al onze op grond van de overeenkomst aan de opdrachtgever verzonden facturen, waaronder begrepen de facturen voor termijnbedragen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan ons te zijn betaald. De opdrachtgever heeft nimmer recht op korting of verrekening. Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in gebreke en is hij aan ons een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd, alvorens enige werkzaamheden, waarderingen, adviezen of diensten aan te vangen of voort te zetten, van de opdrachtgever volledige zekerheidsstelling in de door ons gewenste vorm te verlangen van al zijn verplichtingen, ook die nog niet opeisbaar zijn, jegens ons, uit welke titel dan ook.

Indien deze zekerheid niet wordt verstrekt, zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, al onze werkzaamheden op te schorten, dan wel, na ingebrekestelling door ons, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. In al deze gevallen zijn wij niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, maar is de opdrachtgever gehouden om alle door ons geleden en/of te lijden schade en gederfde en/of te derven winst te vergoeden.

Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele aan ons verschuldigde bedrag aan honorarium en verschotten.

16. niet-nakoming door opdrachtgever

Alle kosten, ontstaan of verband houdende met het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit enige met ons gesloten overeenkomst, zowel gerechtelijke als buiten- gerechtelijke kosten, alsmede kosten van faillissementsaanvrage en alle honoraria en verschotten van de door ons ter zake in te schakelen advocaat komen ten laste van opdrachtgever.

De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 10 % van het totaal aan ons verschuldigd bedrag, met een minimum van € 113,45, onverminderd ons recht om, indien deze kosten meer dan deze 10 % bedragen, alle kosten ten laste van de opdrachtgever te brengen. Uit het enkele feit, dat wij ons van de hulp van een advocaat hebben voorzien, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Indien de opdrachtgever met enige betaling aan ons, uit welke titel ook verschuldigd, in gebreke is, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de verdere uitvoering van alle door ons aangenomen opdrachten te onzer keuze op te schorten of te staken, totdat al hetgeen opdrachtgever aan ons verschuldigd is, is betaald, zulks onverminderd ons recht op vergoeding van kosten en schaden.

Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ons niet nakomt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, onder curatele of bewind wordt gesteld, overlijdt, overgaat tot feitelijke staking of liquidatie van (een gedeelte van) zijn bedrijf of vennootschap of indien te zijnen laste executoriaal beslag wordt gelegd, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze op te schorten of als ontbonden te beschouwen.

Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat daartoe ingebrekestelling noodzakelijk is.

Een reclame van opdrachtgever schort de betalingsverplichting aan ons niet op.

17. personeelsafspraken

Afspraken met ons personeel binden ons slechts, nadat onze directie deze schriftelijk heeft bevestigd.

18. nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen, die de intentie van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

19. rechtskeuze en bevoegde rechter

Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Dit geldt niet, indien de Kantonrechter uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegd is.

Wij behouden ons het recht voor een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door een buitenlandse bevoegde rechter.